ඇඹරුම් යන්තය

  • Mill Sharpener

    මෝල් ෂාපනර්

    Meiwha Milling කටර් ඇඹරුම් යන්තය, සරල හා වේගවත්, තලය පැහැදිලිව පෙනෙන, මෙවලමට පහසුය, මිලිමීටර 0.01 ක් තුළ නිරවද්‍යතාව ඇඹරීම, නව මෙවලම් ප්‍රමිතිය සම්පුර්ණයෙන්ම සපුරාලීම, විවිධ ද්‍රව්‍ය අනුව සැකසිය හැකිය, ඇඹරුම් ඉඟියේ තියුණු බව සකස් කරන්න, වැඩි දියුණු කරන්න ජීවිතය සහ කැපීමේ කාර්යක්ෂමතාව.

  • Drill Sharpener

    ෂාප්නර් සරඹ කරන්න

    MeiWha සරඹ ඇඹරුම් යන්ත නිවැරදිව හා ඉක්මණින් සරඹ මුවහත් කරයි. දැනට MeiWha විසින් සරඹ ඇඹරුම් යන්ත දෙකක් ඉදිරිපත් කරයි.