සරඹ මෙවලම්

 • HSS Drill

  එච්එස්එස් සරඹ

  ● සරඹ ඉදිකිරීම් පොදු අරමුණ
  ● සරඹ ස්ටයිල් ජොබර් සරඹ
  L නළා ටයිප්ස්පිරල්
  Cut කට් රයිට් අත
  Sp සර්පිලාකාරයේ අත
  Aterial ද්‍රව්‍යමය එච්එස්එස්
  ● ලක්ෂ්‍ය කෝණය 118 °
  ● පොයින්ට් ස්ටයිල් රේඩියල්
  Cond මතුපිට තත්වය ස්ටීම් ඔක්සයිඩ්

 • Alloy Drill

  ඇලෝයි සරඹ

  ● සරඹ ඉදිකිරීම් පොදු අරමුණ
  ● සරඹ ස්ටයිල් ජොබර් සරඹ
  L නළා ටයිප්ස්පිරල්
  Cut කට් රයිට් අත
  Sp සර්පිලාකාරයේ අත
  Aterial ද්‍රව්‍යමය එච්එස්එස්
  ● ලක්ෂ්‍ය කෝණය 118 °
  ● පොයින්ට් ස්ටයිල් රේඩියල්
  Cond මතුපිට තත්වය ස්ටීම් ඔක්සයිඩ්